Laboratorium w szufladzie - INNOWACJA

 

Prowadzący: Anna Domachowska

 

Celem innowacji jest opracowanie metodycznego zbioru eksperymentów, które mogą być przydatne w pogłębieniu zainteresowań przyrodą i otaczającym światem. Doświadczenia będą zarówno pokazami nauczycielskimi jak i pracą indywidualną dzieci. W przypadku przedszkolaków może służyć ona tym, którzy są ciekawi świata, chcą znaleźć odpowiedzi w eksperymencie i doświadczaniu.

Chcemy pokazać, że dziecko nie tylko musi być biernym odbiorcą przekazywanych mu informacji o świecie, ale też i ich aktywnym odkrywcą. Zajęcia z eksperymentowania służyć mają poszukiwaniom, które dostarczą dzieciom  satysfakcji z samodzielnych odkryć, pokażą im nowe horyzonty i różnorodne ścieżki myślenia.

Projekt pedagogiczny „Laboratorium w szufladzie” będzie zintegrowany w zakresie celów, metod oraz form z podstawą programową w przedszkolu. Dzieci będą kształcić wiele potrzebnych umiejętności analitycznych sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, rozwijać logiczne myślenie, prezentować własne pomysły, uczyć się współpracy w grupie, rozwijać kompetencje społeczne właściwe do wieku dzieci, a to wszystko odbywa się przez przyjazne dzieciom zabawy edukacyjne, które zawsze zakończone są sukcesem.

 Cel ogólny:

 • Wprowadzenie dzieci w świat eksperymentów i doświadczania świata.
 • Poznanie zasad pracy indywidualnej i grupowej.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków.
 • Rozwijanie miękkich kompetencji (praca zespołowa, logiczne, algorytmiczne myślenie,  zadaniowe podejście do stwarzanych problemów).
 • Zachęcenie do twórczej współpracy i dzielenia się własną wiedzą z rówieśnikami.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci.

 Cele szczegółowe:

 • Nauka poprzez zabawę.
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania podczas zajęć praktycznych.
 • Wdrażanie dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu.
 • Nabycie przez dzieci umiejętności kreatywnego i świadomego (bezpiecznego) wykorzystania wiedzy praktycznej w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.
 • Zwiększenie zainteresowania przyrodą i twórczym wykorzystaniem wiedzy.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych, takie jak myślenie logiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać zdobytą wiedzę w różnych dziedzinach życia.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego, analitycznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania.
 • Cierpliwość w czekaniu na swój udział w badaniach.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w zabawach.
 • Formułowanie spostrzeżeń i wniosków.
 • Posługiwanie się prostymi narzędziami.
 • Poprawne nazywanie badanych przedmiotów i zjawisk.
 • Rozumienie rzeczywistości w sposób uważny i otwarty.
 • Dbanie o stan środowiska społeczno – przyrodniczego.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej  i projektowej. 
 • Kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Budowanie wiary we własne siły i poczucia własnej wartości, stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu (m.in. poprzez samodzielne eksperymentowanie).
 • Planowanie kolejnych etapów, przestrzegania lub tworzenia zasad, powtarzalności procedur i kolejności.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności skupienia się i koncentracji.