Wspomaganie przez czytanie - INNOWACJA

 

Prowadzący: Agnieszka Wudniak

 

Innowacja pedagogiczna ukierunkowana na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

u dzieci w wieku przedszkolnym „Wspomaganie przez czytanie”

 

Innowacja „Wspomaganie przez czytanie” została zainspirowana potrzebą wspierania rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego dzieci w optymalny sposób. Wspomaganie przy pomocy dobrze dobranej literatury jest jedną z najskuteczniejszych strategii. Ponadto przynosi dzieciom ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Dziecko, któremu codziennie czytamy czuje się ważne i kochane. Wystarczy dwadzieścia minut dziennie, by wyposażyć je w niezwykły kapitał- emocjonalny, duchowy, moralny i intelektualny.

Realizacja założonych celów odbywać się będzie poprzez różnorodne metody, formy oraz narzędzia, które dobiera nauczyciel zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami dzieci oraz poprzez wspólne refleksje i dyskusje prowadzone z dziećmi, ich rodzicami i wśród nauczycieli.

 

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie zainteresowań książką z wykorzystaniem bogatej literatury dla dzieci;

- kształtowanie postaw czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym;

- stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.

 

ZADANIA:

- organizowanie sytuacji edukacyjnych kształtujących zainteresowania czytelnicze dzieci;

- wykorzystywanie wartości wychowawczych literatury, w celu kształtowania właściwych postaw społecznych;

- inspirowanie dzieci do podejmowania działalności twórczej związanej z poznanymi utworami literackimi;

- wyeksponowanie w sali „kącika książki”.

 

CELE KIERUNKOWE:

- uważne słuchanie tekstu czytanego i ocenianie zachowania bohaterów;

- samodzielne korzystanie z książek, ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi;

- wzbogacanie słownika;

- poznanie zasad korzystania z biblioteki;

- rozumienie przesłania moralnego baśni- uwrażliwianie na krzywdę ludzką;

- tworzenie ilustracji do poznanej książki literackiej, według własnego pomysłu;

- wyrażanie przeżyć związanych z książką literacką;

- ilustrowanie przygód ulubionych bohaterów książek podczas tworzenia plastycznych form przestrzennych i płaskich;

- prezentowanie i omawianie swoich prac plastycznych inspirowanych literaturą;

- wybieranie różnych form teatralnych: „żywego słowa”, teatr kukiełkowy, teatr cieni do przedstawiania krótkich scenek, dotyczących treści poznanych       książek;

- wskazywanie rymujących się w wierszykach wyrazów;

- spontaniczne tworzenie neologizmów i zdrobnień;

- rozwiązywanie zagadek słownych;

- nazywanie swoich uczuć, okazywanie radości ze wspólnej zabawy;

- eliminowanie zachowań agresywnych;

- zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:

- dziecko wykazuje zainteresowania książkami;

- zna ważniejsze utwory literatury dziecięcej;

- poznaje znanych autorów książek dla dzieci ( Jan Brzechwa, Julian Tuwim itp.);

- wypowiada się na temat treści książek oraz ma swoich ulubionych bohaterów literackich;

- nabywa współodpowiedzialność za wspólne książki;

- rozumie potrzebę poprawnego obchodzenia się z książką;

- współuczestniczy w eksponowaniu książek przy różnych okazjach;

- dostrzega walory literatury dziecięcej;

- chętnie bierze udział w konkursach i przedstawieniach przedszkolnych.